Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR)
In een medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van ouders en personeel. Het is een krachtig orgaan met wettelijk vastgelegde rechten en bevoegdheden. De zittingsduur van de MR-leden is drie jaar. In onze MR zitten drie ouders en drie personeelsleden. De directie heeft naar de MR toe een adviserende rol.

Bezetting MR:
Namens het team:
Mayke Paeshuyse
Wiel Engelen (secretaris)
Inge van Dillen (post)
Namens de ouders:
Rebecca Theunissen (voorzitter)
Kim Kroon

De MR is te bereiken via mrsbodezonnewijzer@skozok.nl. Er wordt vervolgens via mail of telefoon contact met u opgenomen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Naast de MR per school, is er op organisatieniveau de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), die bestaat uit vijf ouders en vijf leerkrachten. De GMR is een directe gesprekspartner voor het College van Bestuur van SKOzoK en is bevoegd tot bespreking van aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen van SKOzoK. Afhankelijk van het onderwerp wordt de GMR advies of instemming gevraagd ten aanzien van (voorgenomen) beleid of te nemen besluiten. Daarnaast kan de GMR zelf schriftelijke voorstellen doen en standpunten kenbaar maken over alle aangelegenheden die de algemene gang van zaken in alle scholen of de meerderheid van de scholen vallen. Ook is er twee keer per jaar een ontmoeting met de GMR en de Raad van Toezicht. De voorzitter van de GMR is mevr. Dian Botteram (ouder) en mevr. Ineke Mensink (leerkracht) is vicevoorzitter.

Data MR-overleg:
donderdag 21 november 2019
donderdag 6 februari 2020
dinsdag 7 april 2020
donderdag 11 juni 2020

Notulen 09-05-2019

Notulen 02-04-2019

Notulen 14-02-2019

Notulen 03-12-2018

Notulen 18-09-2018