Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school of het bestuur te maken hebben. Op bovenschools niveau is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) opgericht. In de wet medezeggenschap onderwijs en het GMR- reglement, zijn de bevoegdheden en verplichtingen van de MR en de GMR vastgelegd. Dit betekent dat er een aantal schooloverstijgende zaken zijn die instemming c.q. advisering behoeven van de hele raad, of dat gedeelte van de raad dat hiertoe bevoegd is. De beleidszaken waar een MR/GMR bij betrokken zijn, betreffen onder andere het schoolplan, de vakantieregeling, personeelsaangelegenheden, samenwerking met andere besturen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

De MR-en van het Haagstraatplein (De Windroos, De Dorenhagen, De Zonnewijzer) hebben ook een gemeenschappelijk overleg in de HMR (HaagstraatMR-en). Sommige onderwerpen kunnen we dan gezamenlijk bespreken.

Bezetting MR:
Voorzitter: Gonnie Dubbeld (ouder)
Secretaris: Wiel Engelen (leerkracht)
Penningmeester: vacant (ouder)
Lid: Mayke Verberne (leerkracht)
Lid: Babke Schrurs (ouder)
Lid:  (ouder)
Lid:  (leerkracht)

Voor vragen of opmerkingen kunt u een mailtje te sturen naar:
mrsbodezonnewijzer@skozok.nl

 

Klik hier onder om de notulen van de mr-vergaderingen van dit schooljaar te downloaden.

07-03-2017
17-01-2017
01-11-2016
11-7-2016
20-04-2016
09-03-2016
19-01-2016