Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR)
In een medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van ouders en personeel. Het is een krachtig orgaan met wettelijk vastgelegde rechten en bevoegdheden. De zittingsduur van de MR-leden is drie jaar. In onze MR zitten drie ouders en drie personeelsleden. De directie heeft naar de MR toe een adviserende rol.

Bezetting MR:
Namens het team:
Mayke Paeshuyse
Wiel Engelen
Inge van Dillen
Namens de ouders:
Gonny Dubbeld
Babke Schrurs
Rebecca Theunissen

De MR is te bereiken via mrsbodezonnewijzer@skozok.nl. Er wordt vervolgens via mail of telefoon contact met u opgenomen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Naast de MR per school, is er op organisatieniveau de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), die bestaat uit vijf ouders en vijf leerkrachten. De GMR is een directe gesprekspartner voor het College van Bestuur van SKOzoK en is bevoegd tot bespreking van aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen van SKOzoK. Afhankelijk van het onderwerp wordt de GMR advies of instemming gevraagd ten aanzien van (voorgenomen) beleid of te nemen besluiten. Daarnaast kan de GMR zelf schriftelijke voorstellen doen en standpunten kenbaar maken over alle aangelegenheden die de algemene gang van zaken in alle scholen of de meerderheid van de scholen vallen. Ook is er twee keer per jaar een ontmoeting met de GMR en de Raad van Toezicht. De voorzitter van de GMR is mevr. Dian Botteram (ouder) en mevr. Ineke Mensink (leerkracht) is vicevoorzitter.

Data MR-overleg:
dinsdag 18 september 2018
maandag 3 december 2018
donderdag 14 februari 2019
dinsdag 2 april 2019
dinsdag 21 mei 2019
dinsdag 11 juni 2019

Notulen 12-06-2018

Notulen 25-04-2018

Notulen 13-03-2018

Notulen 30-01-2018